REGULAMIN WYSTAW

III. ZASADY SĘDZIOWANIA PSÓW NA WYSTAWACH

1. Do podejmowania decyzji o przyznaniu ocen, lokat, certyfikatów i tytułów, upoważniony jest jedynie uprawniony sędzia kynologiczny z Polski lub uprawniony sędzia zaproszony z uznanych przez FCI organizacji kynologicznych innych krajów. Jest on zobowiązany do przeprowadzenia jednoosobowej oceny bez ingerencji osób trzecich. W sprawach organizacyjnych sędzia korzysta z pomocy personelu ringowego (sekretarza, gospodarza, tłumacza itp.).

Na wystawach międzynarodowych, klubowych, specjalistycznych2 oraz championów w Polsce mogą sędziować wyłącznie sędziowie międzynarodowi. Na wystawach krajowych i wystawach klubów wybieralnych, mogą sędziować sędziowie międzynarodowi i krajowi. Sędziowie zagraniczni mogą sędziować na wystawach w Polsce rasy, na które mają uprawnienia i odpowiednie doświadczenie w swoim kraju; każdorazowo konieczne jest uzyskanie potwierdzenia uprawnień sędziów zagranicznych według systemu obowiązującego w tej organizacji.

Sędziowie są zobowiązani do oceny psów na podstawie aktualnie obowiązującego wzorca FCI. Sędziowie z krajów, które nie są członkami FCI, mogą sędziować na wystawach FCI tylko w przypadku, kiedy ich krajowa organizacja kynologiczna jest związana z FCI umowami kontraktowymi lub innymi ustaleniami umownymi i pod warunkiem, że ich nazwisko znajduje się na oficjalnej liście sędziów tej organizacji. Szczegółowe zasady określa Regulamin Wystaw Psów Rasowych FCI pkt 9

2. Wymagane kompetencje, prawa i obowiązki sędziów na wystawach różnych rodzajów określa Regulamin Sędziów i Asystentów.

3. Asystenci kynologiczni mogą asystować sędziemu na wystawach krajowych, klubowych i międzynarodowych. Na wystawach championów mogą pełnić wyłącznie funkcję gospodarzy lub sekretarzy ringowych.

4. Do obowiązków asystenta należy wykonywanie czynności zleconych przez sędziego, związanych z oceną psów. Asystent nie może posługiwać się katalogiem w czasie pracy w ringu. Asystent powinien zachować umiar i takt właściwy jego roli uczącego się.

5. W czasie dokonywania oceny psów, w ringu oprócz sędziego mogą znajdować się tylko dwaj asystenci, sekretarz oraz gospodarz ringu, łącznik i tłumacz. Z psem może przebywać w ringu jedna osoba. W trakcie trwania oceny sędzia może zgodzić się na zmianę osoby wystawiającej psa. Funkcję asystenta, sekretarza, gospodarza ringu lub tłumacza, może pełnić osoba mająca uprawnienia sędziowskie, nie stanowi to naruszenia regulaminu bowiem w momencie pełnienia wymienionych funkcji osoba ta nie wykonuje zadań sędziego i nie może być uważana za „drugiego sędziego w ringu”.

6. Wystawca ma obowiązek, na prośbę personelu ringowego, okazać oryginał rodowodu wystawianego psa.

7. Przy ocenie sędziowie kierują się wzorcami ras zatwierdzonymi przez FCI. W przypadku ras niezatwierdzonych przez FCI – wzorcami ustanowionymi przez organizacje kynologiczne uznane przez FCI.

8. Ocena poszczególnych ras odbywa się w ringu publicznie, jednoosobowo przez sędziego, zgodnie z planem sędziowania, jak w rozdziale II pkt 6, w pierwszej kolejności psy, a następnie suki.

9. Na wszystkich wystawach sędziowanie odbywa się według planu sędziowania. Od momentu ustawienia psów w kolejności lokat spóźniony wystawca nie może wprowadzić psa na ring. W czasie oceny psów w ringu sędzia posługuje się wyłącznie planem sędziowania, nie może posługiwać się katalogiem. Organizatorzy zobowiązani są do wydrukowania i dostarczenia sędziom planu sędziowania.

10. W jednym dniu wystawy (niezależnie od rodzaju i rangi wystawy) sędzia może oceniać maksymalnie 80 psów z opisami. 2 W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji sędziego, liczba psów przedstawionych do oceny w ringu może być większa. Możliwe jest odstąpienie od sporządzania opisów w przypadkach znacznego przekroczenia dopuszczalnego limitu psów do oceny.

11. Przy indywidualnej ocenie psów sędzia bierze pod uwagę ich wady wrodzone i nabyte, fizyczne i psychiczne. W efekcie tej oceny pies, wystawiany w klasach młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej, championów i weteranów może otrzymać jedną z poniższych ocen:

a) DOSKONAŁA,

b) BARDZO DOBRA,

c) DOBRA,

d) DOSTATECZNA,

e) DYSKWALIFIKUJĄCA,

f) NIE DO OCENY.

Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV, wyłącznie dla psów z ocenami doskonałymi i bardzo dobrymi. Wszystkie pozostałe psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat. Na wystawach klubowych, na podstawie uchwały Klubu, lokaty mogą otrzymać wszystkie psy i suki w klasie.

W klasach młodszych szczeniąt i szczeniąt pies może otrzymać oceny:

a) WYBITNIE OBIECUJĄCY (WO)

b) OBIECUJĄCY (OB)

c) MAŁO OBIECUJĄCY (MO). Psy w tych klasach uzyskują lokaty od I do IV, bez względu na uzyskaną ocenę.

12. Oceny przyznawane przez sędziów muszą odpowiadać następującym definicjom:

Ocena „DOSKONAŁA” (DOSK.) może być przyznana psu bardzo bliskiemu ideałowi wzorca rasy, będącemu w doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej, który wykazuje harmonię oraz klasę w postawie i ruchu. Jego zalety jako przedstawiciela rasy pozwalają zignorować drobne niedoskonałości, ale piętno płci musi być wyraźne.

Ocena „BARDZO DOBRA” (BDB) może zostać przyznana jedynie psu, który posiada typowe cechy rasy i ma zachowane proporcje oraz jest we właściwej kondycji. Nieliczne, drobne błędy mogą być tolerowane, o ile nie dotyczą budowy psa. Ta ocena może być przyznana jedynie psu wysokiej klasy.

Ocena „DOBRA” (DB) powinna być przyznana psu, który posiada główne cechy charakterystyczne rasy, a wykazywane wady nie są dyskwalifikujące, ani nie zostały skorygowane chirurgicznie lub ukryte w inny niedozwolony sposób.

Ocena „DOSTATECZNA” (DOST.) powinna być przyznana psu, który odpowiada wzorcowi rasy, jednak nie posiada pewnych cech uznanych za istotne lub którego kondycja fizyczna nie jest optymalna.

Ocena „DYSKWALIFIKUJĄCA” (DYSKW.) powinna być przyznana psu,

– który nie odpowiada typowi wymaganemu we wzorcu rasy,

– którego zachowanie wyraźnie odbiega od wzorca lub jest agresywne,

– który wykazuje anomalie jąder, wady uzębienia lub zgryzu, wady umaszczenia, gatunku szaty lub albinizm. Ocena ta powinna być przyznana psom, których wady typu mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia oraz psom wykazującym dyskwalifikujące wady wymienione we wzorcu rasy.

Psy, którym nie można przyznać żadnej z powyższych ocen, powinny zostać zwolnione z ringu z werdyktem NIE DO OCENY (NDO). To określenie jest przewidziane dla każdego psa, który:

– nie porusza się prawidłowo, stale skacze na wystawcę lub próbuje uciec z ringu, co uniemożliwia ocenę mechaniki i typowości ruchu

– nie pozwala dotknąć się sędziemu, uniemożliwiając ocenę zgryzu i uzębienia, szaty, budowy ciała, ogona lub jąder

– wykazuje ślady przeprowadzonych operacji lub leczenia oraz zabiegów, które mogą być uznane za próbę oszustwa.

To samo dotyczy sytuacji, gdy sędzia ma uzasadnione podejrzenia, że przeprowadzono operację, której celem było skorygowanie wad powiek, uszu lub ogona. Uzasadnienie adnotacji NIE DO OCENY powinno być wpisane w karcie oceny psa.

13. Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny. Wystawcy nie przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji.

14. Zapis oceny psa dokonywany jest na ,,Karcie oceny psa”. Karta taka ma charakter protokołu.

Karta oceny powinna zawierać następujące dane: nazwę wystawy, datę wystawy, nazwisko sędziego, numer katalogowy psa, jego nazwę, rasę, płeć, umaszczenie, nr rodowodu i rejestracyjny, klasę, krótki opis stanowiący uzasadnienie oceny i lokaty psa, ocenę i ew. lokatę psa, ewentualnie przyznany tytuł, medal i wyróżnienie (CWC, CACIB, Zwycięzca Młodzieży, Zwycięzca Weteran, Najlepszy Junior w Rasie, Najlepszy Dorosły Pies, Najlepsza Dorosła Suka, Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS), Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB), Najlepszy Weteran w Rasie).

Kartę oceny podpisuje i ewentualnie pieczętuje sędzia.

Karty ocen sporządza się w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem:

a) oryginał dla wystawcy,

b) drugi egzemplarz dla oddziału organizującego wystawę,

c) trzeci egzemplarz dla Klubu Komisji Zarządu Głównego.

Tekst opisu psa w karcie powinien być pisany w języku polskim lub w jednym z języków federacyjnych. W przypadku sędziowania przez sędziego zagranicznego organizatorzy są zobowiązani do ustalenia z zaproszonym sędzią w jakim języku będzie oceniał i opisywał psy oraz skierowania na ring odpowiedniego tłumacza, albo sekretarza znającego dobrze terminologię kynologiczną w obu językach.

Sędzia zagraniczny (nie znający języka polskiego) może zgodzić się na sporządzenie opisu w wersji przetłumaczonej na język polski. Ma jednak prawo domagać się sporządzenia opisu w bezpośrednio dyktowanej wersji oryginalnej, tj. w języku federacyjnym, którym włada. 15. Dyplomy stanowią dokument pamiątkowy dla właścicieli wystawianych psów. Organizatorzy mogą przygotować dyplomy2 , które wydawane są razem z kartami ocen.

IV. ZASADY NAGRADZANIA PSÓW

1. Nagradzanie psów na wystawach organizowanych przez Związek ma charakter wyłącznie honorowy i symboliczno-pamiątkowy. Nagrodami honorowymi są opcjonalnie medale, rozety i/lub puchary, względnie inne przedmioty o charakterze symboli sportowych. Otrzymuje je na własność aktualny właściciel psa. Stosowanie nagród pieniężnych jest zabronione.

2. Na wystawach można wyróżniać psy nagrodami rzeczowymi. W katalogu wystawowym organizator zamieszcza informację o fundatorach i przeznaczeniu nagród.

3. Na wystawach organizowanych przez Związek stosowane są następujące formy nagród i tytułów honorowych:

MEDALE, ROZETY

W każdej klasie i rasie, z wyjątkiem klas młodszych szczeniąt i szczeniąt, organizator może przyznać medale lub rozety dla 3 psów, które uzyskały ocenę doskonałą oraz I, II i III lokatę; za lokatę I przyznaje się medal złoty, za lokatę II medal srebrny, za lokatę III medal brązowy. Koszt zakupu medali ponosi organizator wystawy

TYTUŁY

Tytuł Zwycięzca Młodzieży może otrzymać na każdej wystawie (nie dotyczy wystawy championów) i w każdej rasie pies oraz suka, które uzyskają w klasie młodzieży ocenę doskonałą i lokatę pierwszą. Wyjątek mogą stanowić rasy występujące w kilku, ocenianych oddzielnie, odmianach np. umaszczenia, szaty, wielkości. Wykaz tych ras oraz zasady przyznawania im tytułu zawarte są w załączniku do niniejszego regulaminu.

W porównaniu Zwycięzców Młodzieży psa i suki wybiera się Najlepszego Juniora w Rasie. Wyboru tego sędzia dokonuje w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy.

Tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Polski z podaniem miasta i roku uzyskuje pies i suka, które uzyskały ten tytuł, według zasad dla młodzieży omówionych wyżej, na wystawie międzynarodowej. Tytuł ten przyznawany jest tylko na jednej wystawie międzynarodowej w roku – wyznaczonej uchwałą Plenum Zarządu Głównego.

Tytuł Najlepszy Dorosły Pies, Najlepsza Dorosła Suka mogą otrzymać, w każdej rasie, psy i suki z ocenami doskonałymi, pierwszymi lokatami i wnioskiem CWC z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, konkurując ze sobą w tzw. porównaniu. Wyjątek mogą stanowić rasy występujące w kilku, ocenianych oddzielnie, odmianach np. umaszczenia, szaty, wielkości. Wykaz tych ras oraz zasady przyznawania im tytułu zawarte są w załączniku do niniejszego regulaminu.

Tytuł Zwycięzca Polski z podaniem miasta i roku może otrzymać pies i suka, zwyciężając omówione wyżej „porównanie” na jednej wystawie międzynarodowej w roku – według uchwały Plenum Zarządu Głównego.

Tytuł Zwycięzca Wystawy Championów z podaniem miasta i roku może otrzymać w każdej rasie pies i suka na wystawie championów. O tytuł ten konkurują psy (suki) z tytułami: Międzynarodowego Championa Piękności, Championa oraz Młodzieżowego Championa (w okresie pierwszego roku po uzyskaniu tego tytułu) danego kraju.

Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB) i Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS)

O tytuł ten konkurują:

„Zwycięzca Młodzieży” – pies i suka Najlepszy Dorosły Pies i Najlepsza Dorosła Suka „Zwycięzca Weteran” – pies i suka.

Po przyznaniu tytułu Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB), sędzia wybiera Zwycięzcę Płci Przeciwnej (BOS).

Następnie wyłaniany jest Najlepszy Junior w Rasie spośród Zwycięzców Młodzieży psa i suki oraz Najlepszy Weteran w Rasie z porównania psa i suki z tytułem Zwycięzca Weteran.

Wybór Zwycięzcy Rasy (ZR lub BOB), a także Najlepszego Juniora w rasie i Najlepszego Weterana w rasie dokonywany jest jednoosobowo przez sędziego oceniającego w ringu psy danej rasy. W przypadku, gdy ocena psów tej samej rasy dokonywana jest przez kilku sędziów, organizator wystawy wyznacza jednego z nich do dokonania tego wyboru.

Tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Klubu można przyznać psu i suce wyłącznie na wystawach klubowych2 .

Tytuł Zwycięzca Klubu można przyznać psu i suce wyłącznie na wystawach klubowych2 .

Tytuł Zwycięzca Klubu Weteran można przyznać psu i suce wyłącznie na wystawach klubowych2 .

Najlepszy Reproduktor, Najlepsza Suka Hodowlana i Najlepsza Hodowla – są to tytuły przyznawane na wystawach klubowych; mogą być także przyznawane na innych wystawach, za specjalnym pozwoleniem Zarządu Głównego.

4. CHAMPIONATY KRAJOWE

a) Championat Polski Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu na Wystawowego Championa Polski (CWC). W każdej rasie certyfikaty mogą otrzymać psy i suki, które uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów; przyznanie tytułu nie jest obligatoryjne; każdorazowo pozostaje do uznania sędziego. Trzy CWC uzyskane od trzech różnych sędziów – w tym co najmniej jeden na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej1 – są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu Championa Polski, pod warunkiem, że między pierwszym a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy (np. od 1.01 do 1.07).

b) Młodzieżowy Championat Polski Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania tytułu Zwycięzca Młodzieży, stanowiącego podstawę do ubiegania się o tytuł Młodzieżowego Championa Polski; przyznanie tytułu nie jest obligatoryjne; każdorazowo pozostaje do uznania sędziego. Tytuł jest przyznawany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od trzech różnych sędziów. Przynajmniej jeden z tytułów musi zostać przyznany na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej1 . Nie jest wymagany odstęp czasowy między uzyskanymi tytułami Zwycięzcy Młodzieży.

c) Championat Polski Weteranów Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania tytułu Zwycięzca Weteran, stanowiącego podstawę do ubiegania się o tytuł Championa Polski Weteranów; przyznanie tytułu nie jest obligatoryjne; każdorazowo pozostaje do uznania sędziego. Tytuł ten jest przyznawany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzca Weteran otrzymanego od trzech różnych sędziów. Przynajmniej jeden z tych tytułów musi być przyznany na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej1 . Nie jest wymagany odstęp czasowy między uzyskanymi tytułami Zwycięzcy Weterana.

d) Grand Champion Polski

Tytuł Grand Champion Polski może być przyznany psom i sukom, który spełniają następujące warunki:

– posiadają zatwierdzony tytuł Championa Polski,

– uzyskały trzy wnioski CWC w klasie championów na wystawach międzynarodowych lub championów organizowanych w Polsce, od trzech sędziów, przy czym nie jest wymagany odstęp czasowy między wnioskami2

Dyplomy „Championa Polski”, „Młodzieżowego Championa Polski”, „Championa Polski Weteranów” i „Grand Championa Polski”2 wydaje Zarząd Główny Związku na pisemny wniosek zainteresowanego (wzór wniosku stanowi załącznik do tego regulaminu) biorąc za podstawę sprawozdania z wystaw, przesłane przez organizatorów.

5. CHAMPIONATY MIĘDZYNARODOWE FCI

Międzynarodowy Championat Piękności (C.I.B.) oraz Międzynarodowy Championat Wystawowy (C.I.E.)

Na wystawie międzynarodowej, organizowanej pod patronatem FCI, sędzia może przyznać certyfikat CACIB wymagany do uzyskania tytułów C.I.B. i C.I.E. dla jednego psa i jednej suki w rasie, bez względu na liczbę konkurentów.

a) Zasady przyznawania wniosków CACiB na Międzynarodowego Championa Piękności (C.I.B.) i Międzynarodowego Championa Wystawowego (C.I.E.). O CACIB konkurują w drodze porównania psy (suki) z oceną doskonałą, lokatą pierwszą i wnioskiem CWC/CAC z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. CACIB podlega zatwierdzeniu przez FCI. Po przyznaniu CACIB-u sędzia przywołuje do porównania drugiego doskonałego psa z klasy, z której pochodzi pies, uzyskujący CACIB. Z porównania takiej nowej stawki może przyznać rezerwowy CACIB (res. CACIB). Przyznanie tytułu CACIB i res. CACIB nie jest obligatoryjne; zależy od uznania sędziego. CACIB rezerwowy (res. CACIB) może zostać przekształcony w CACIB na wniosek właściciela psa, który otrzymał res. CACIB lub na wniosek krajowej organizacji kynologicznej, której jest on członkiem, o ile spełnione zostaną następujące warunki:

– CACIB został przyznany psu, który jest już Międzynarodowym Championem Piękności lub Wystawowym (tytuł potwierdzony przez FCI).

– CACIB został przyznany psu, który w dniu wystawy spełniał warunki do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Piękności lub Wystawowego.

– CACIB został przyznany psu, który nie posiada pełnego, trzypokoleniowego rodowodu uznanego przez FCI.

– CACIB został przyznany psu zgłoszonemu do niewłaściwej klasy, który nie miał prawa pretendować do tego tytułu.

b) Zasady przyznawania Międzynarodowego Championatu Piękności (C.I.B.).

PSY RAS NIEPODLEGAJĄCYCH PRÓBOM PRACY

Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Piękności, psy tych ras muszą uzyskać cztery certyfikaty na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB) w trzech różnych krajach, od trzech różnych sędziów, w minimalnym odstępie 1 roku (np. 1.01.2011 pierwszy CACIB i 1.01.2012 ostatni CACIB).

PSY RAS PODLEGAJĄCYCH PRÓBOM PRACY

Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Piękności, psy tych ras muszą uzyskać w dwóch różnych krajach, od dwóch różnych sędziów dwa certyfikaty na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB). Pomiędzy pierwszym a ostatnim wnioskiem CACIB musi upłynąć przynajmniej jeden rok (np. 1.01.2011 pierwszy CACIB i 1.01.2012 ostatni CACIB).

Ponadto psy tych ras muszą uzyskać:

– co najmniej trzecią lokatę lub ocenę „dobrą” podczas konkursów, na których przyznawany jest wniosek na Championat Pracy Krajowy (CPC). Jeśli próby oceniane są za pomocą punktów, nie bierze się pod uwagę oceny, a pies musi uzyskać co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów. Wyjątek: – foksteriery – podczas prób ocenianych metodą punktacji pies musi uzyskać w próbach norowania co najmniej 60 % możliwych do uzyskania punktów,

– psy użytkowe: patrz Regulamin Międzynarodowy dla Psów Użytkowych.

c) Zasady przyznawania Międzynarodowego Championatu Wystawowego (C.I.E.).

Tytuł ten może być przyznany psom ras poddawanych próbom pracy (zgodnie z nomenklaturą ras FCI).

Do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Wystawowego pies musi spełnić następujące warunki:

– uzyskać cztery wnioski CACIB w trzech krajach od trzech różnych sędziów,

– pomiędzy pierwszym a ostatnim wnioskiem CACIB musi upłynąć przynajmniej jeden rok (np. 1.01.2011 pierwszy CACIB i 1.01.2012 ostatni CACIB).

d) Podania o Międzynarodowe Championaty należy kierować do FCI za pośrednictwem Zarządu Głównego ZKwP.

V. ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURENCJI FINAŁOWYCH

Konkurencje finałowe winny być kulminacyjnym punktem programu wystawy oraz atrakcyjnym, zarówno dla wystawców, jak i dla publiczności, jej zwieńczeniem. Przeprowadzane są one na wszystkich wystawach. Odpowiednio duży ring, na którym mają odbywać się finały, powinien być wyeksponowany przez cały czas trwania wystawy (np. loża honorowa dla sędziów, nagłośnienie, oświetlenie, tablica informująca o godzinach rozpoczęcia i przebiegu imprezy finałowej). W ringu powinny znajdować się odpowiednio duże tabliczki lub podium oznaczone cyframi „1”, „2”, „3” i „4”, za pomocą których sędzia, w czytelny dla publiczności sposób, będzie mógł wskazać cztery najlepsze psy. Zasady udziału w omówionych niżej konkurencjach powinny być precyzyjnie określone i podane w katalogu wystawowym. Wystawcy z psami, które zdobyły stosowne tytuły, zobowiązani są do uczestnictwa w finałach.

A. Konkurencje organizowane obowiązkowo:

1. Najpiękniejszy Junior Wystawy (NJW lub JBIS – ang. Junior Best in Show) – udział w wyborze biorą psy oraz suki, które na danej wystawie otrzymały tytuł „Najlepszy Junior w Rasie”. Wybory dokonywane są w ringu honorowym, kolejno w grupach FCI przez tego samego sędziego. Z każdej grupy sędzia wybiera od 0 do 3 finalistów bez przyznawania im lokat. Po dokonaniu wyboru we wszystkich prezentowanych w tym dniu wystawy grupach, finaliści wracają na ring i spośród nich sędzia wybiera i ustawia na lokatach 4 psy. Jeżeli wystawa trwa dłużej niż jeden dzień, organizator może w ostatnim dniu wystawy zorganizować porównanie zwycięzców poszczególnych dni.

2. Zwycięzca Grupy – (ZG lub BOG – ang. Best of Group) – o tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuł „Zwycięzca Rasy” oraz należą do tej samej grupy ras (wg podziału FCI). W ringu honorowym wyznaczony przez organizatora sędzia dokonuje jednoosobowo wyboru, przyznając 1., 2., 3. i 4. miejsce.

3. Najpiękniejszy Pies Wystawy – (NPW lub BIS – Best in Show) – o tytuł ten konkurują zwycięzcy poszczególnych grup. W ringu honorowym, wyznaczony sędzia dokonuje jednoosobowo wyboru, przyznając 1., 2., 3. i 4. miejsce. Jeżeli wystawa trwa dłużej niż jeden dzień, o tytuł „Najpiękniejszego Psa Wystawy” konkurują zwycięzcy wszystkich 10 grup FCI. Organizatorzy są zobowiązani do zapewnienia bezpłatnych noclegów od dnia oceny na ringu do dnia finału dla wystawcy i psa, który zdobył tytuł „Zwycięzca Grupy” w innym dniu niż odbywający się finał.

4. Konkurs Młody Prezenter (ang. Junior Handling) – według odrębnego regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszego.

B. Konkurencje finałowe:

W ramach uatrakcyjnienia wystawy organizator może przeprowadzić również inne konkursy, takie jak:

1. Najpiękniejsze Młodsze Szczenię – udział w wyborze biorą psy/suki (po jednym przedstawicielu rasy), które na danej wystawie w klasie młodszych szczeniąt otrzymały ocenę „wybitnie obiecujący” oraz lokatę I. Jeśli konkurencja jest przewidziana w programie wystawy, organizator ma obowiązek poinformować sędziego o konieczności dokonania wyboru Najlepszego Młodszego Szczenięcia w Rasie.

2. Najpiękniejsze Szczenię – udział w wyborze biorą psy/suki (po jednym przedstawicielu rasy), które na danej wystawie w klasie szczeniąt otrzymały ocenę „wybitnie obiecujący” oraz lokatę I. Jeśli konkurencja jest przewidziana w programie wystawy, organizator ma obowiązek poinformować sędziego o konieczności dokonania wyboru Najlepszego Szczenięcia w Rasie.

3. Najpiękniejszy Weteran – udział biorą psy/suki (po jednym przedstawicielu rasy), które na danej wystawie w klasie weteranów otrzymały tytuł Zwycięzca Weteran. Jeśli konkurencja jest przewidziana w programie wystawy, organizator ma obowiązek poinformować sędziego o konieczności dokonania wyboru Najlepszego Weterana w Rasie.

4. Najpiękniejszy Pies Ras Polskich – udział w wyborze biorą psy/suki ras polskich, które na danej wystawie otrzymały tytuł „Zwycięzca Rasy”.

5. Najlepsza Para – parę stanowią, wystawiane na danej wystawie, pies oraz suka tej samej rasy, będące własnością tego samego właściciela(i).

6. Najlepsza Grupa Hodowlana – grupę stanowią, wystawiane na danej wystawie, minimum 3 a maksimum 5 psów/suk jednej rasy, o tym samym przydomku hodowlanym. Psy nie muszą być własnością hodowcy.

7. Wymienione fakultatywnie klasy/konkurencje (Najlepsza Para, Najlepsza Grupa Hodowlana), muszą być rozgrywane na ringach, na których sędziowane są dane rasy. Tam, gdzie zgłoszonych jest więcej niż jedna para/grupa sędzia wybiera najlepszą z nich i tylko ona uczestniczy w finałach.

8. Inne konkurencje, które organizatorzy wystawy uznają za wskazane ze względu na specyfikę wystawy – każdorazowo za zgodą Zarządu Głównego.

VIII. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYSTAWCÓW

1. Wystawca ma prawo otrzymać kartę oceny oraz dyplom i medal lub jego odpowiednik (o ile pies otrzymał odpowiednią ocenę i lokatę). Przyznawanie medali i dyplomów nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji organizatora wystawy2 .

2. Wystawcę obowiązuje zachowanie zgodne z przepisami porządkowymi wystawy.

3. Wystawca psa nie może wszczynać dyskusji z sędzią.

4. Właściciel odpowiedzialny jest za zachowanie się osoby prowadzącej jego psa w ringu (wystawcy).

5. Osoba wykluczona ze Związku lub zawieszona w prawach członka Związku2 nie może wystawiać psa; odpowiedzialność w takim przypadku ponosi właściciel psa.

6. Wystawca zobowiązany jest być na wystawie wraz z psem od jej rozpoczęcia do zakończenia. Winien uczestniczyć w ewentualnej prezentacji zwycięzców, brać udział w konkurencjach fakultatywnych, do których zgłosił swoje psy oraz uczestniczyć w konkurencjach finałowych z psami, które zdobyły stosowne tytuły.

7. W ringu, podczas oceny psa, wystawca zobowiązany jest do noszenia przypiętego w widocznym miejscu numeru startowego tego psa, który jest aktualnie prezentowany. Wraz ze zmianą psa musi być zmieniony numer startowy.

8. Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zgłoszonego psa, także za tego, który nie został doprowadzony do oceny (dotyczy to również psów zwolnionych z opłat).

9. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby nie doszło do pogryzienia ludzi i innych psów. Ponosi odpowiedzialność cywilną za spowodowane przez jego psa wypadki i szkody.

10. Na terenie wystawy wystawca jest zobowiązany do prowadzenia psów na smyczy.

11. Wszelkie protesty i roszczenia, z wyjątkiem werdyktu sędziego (rozdział III pkt 13), należy przedstawić na piśmie i złożyć kaucję w wysokości 100 zł w sekretariacie wystawy. Jeżeli po sprawdzeniu okażą się one nieuzasadnione, kaucja przypadnie organizatorowi wystawy. W przeciwnym razie następuje zwrot kaucji i zadośćuczynienie w postaci zwrotu opłaty za zgłoszenie psa na wystawę.