Zasady organizacji przeglądu hodowlanego


I. INFORMACJE OGÓLNE.

Przegląd hodowlany zostaje wprowadzony na czas obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, które uniemożliwiają organizację wystaw psów rasowych, stanowiących niezbędny element kwalifikacji hodowlanej psów zrzeszonych w ZKwP. Opisane niżej zasady obowiązują od 01.05.2020 r. oraz przestają obowiązywać z chwilą przywrócenia możliwości organizowania wystaw, po
ogłoszeniu odrębną uchwałą Prezydium Zarządu Głównego.

Przegląd hodowlany jest wykonywany przez sędziego kynologicznego ZKwP właściwej dla rasy specjalności, w miarę możliwości przez sędziów członków oddziału organizującego przegląd.

Dokumentację przeglądu stanowi formularz (zał. Nr 1) składający się z dwóch części:
a) Zgłoszenia psa – zawierający dane psa
b) Protokołu przeglądu hodowlanego – zawierający dane psa, miejsce na opis ważnych cech zauważonych podczas oceny, wynik przeglądu (dopuszczony do hodowli/ nie dopuszczony do hodowli), data i miejsce wykonania przeglądu, nazwisko i podpis sędziego, podpis właściciela

Do przeglądu mogą przystąpić psy i suki zarejestrowane w ZKwP, które mają ukończone 15 miesięcy.

Przeglądy organizowane na podstawie niniejszych zasad nie zastępują przeglądów kwalifikacyjnych, o których mowa w § 9 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.

Po przeglądzie hodowlanym psy i suki otrzymują stałą kwalifikację do hodowli
(Regulamin Hodowli Psów Rasowych §11 i §13) z zastrzeżeniem pkt. I.7 niniejszego Regulaminu. Wyjątek stanowią suki ras wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, które mogą przystąpić do przeglądu po ukończeniu 12 miesięcy (z uwzględnieniem zapisów RHPR §10, p. 4), uzyskując tymczasową kwalifikację do hodowli. Stałą kwalifikację do hodowli po przeglądzie
uzyskują na zasadach ogólnych.

Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) muszą mieć je wszystkie spełnione, aby uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną.

II. OPŁATA ZA PRZEGLĄD HODOWLANY.

Opłatę za przegląd hodowlany ustala Zarząd Główny ZKwP. Od dnia 22.05.2020 r. wynosi ona 290 zł dla psów ras polskich oraz 580,00 zł dla pozostałych ras.

Opłatę pobiera oddział, który organizuje przegląd.

Z pobranej opłaty oddział, który organizuje przegląd, przekazuje do ZG ryczałt w wysokości 40,00 zł za każdego psa.

Opłata za przegląd nie podlega zwrotowi bez względu na jego wynik.
W przypadku nie zakwalifikowania psa do hodowli na pierwszym przeglądzie OKH może podjąć decyzję o ponownym skierowaniu psa na przegląd, za który ponownie wnoszona jest opłata.

III. ORGANIZACJA PRZEGLĄDU HODOWLANEGO.

Przegląd hodowlany organizowany jest przez Zarząd Oddziału.

Przeglądy powinni przeprowadzać sędziowie międzynarodowi właściwej dla rasy specjalności. Jednakże, celem ścisłego przestrzegania obowiązujących rozporządzeń w okresie trwającej epidemii, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia przeglądu
hodowlanego przez sędziego krajowego właściwej dla rasy specjalności, w sytuacji, gdy sędzia takiej rangi jest członkiem oddziału organizującego przegląd i jest jedynym sędzią tej specjalności w oddziale. W przypadku konieczności zaproszenia sędziego spoza oddziału, organizatorzy mają obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów i zaproszenia sędziego międzynarodowego.

Miejsce, w którym ma się odbyć przegląd, musi spełniać warunki do oceny psów w statyce oraz w ruchu. Dla ras ocenianych na stole (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu Wystaw Psów Rasowych) organizator zobowiązany jest zapewnić odpowiedni stół do oceny.

Organizacja przeglądu, w tym liczba zgromadzonych psów, muszą pozostawać w zgodzie z regulacjami wprowadzonymi przez władze państwowe w związku z epidemią COVID-19

Psy uczestniczą w przeglądach organizowanych w oddziałach, w których są zarejestrowane. W uzasadnionych wypadkach mogą przejść przegląd w innym oddziale Związku, każdorazowo za zgodą OKH macierzystego oddziału właściciela psa.

O terminie i miejscu organizacji przeglądu oddział informuje swoich członków poprzez ogłoszenie na stronie internetowej, mediach społecznościowych lub w inny sposób zapewniający szeroki dostęp do informacji. Oddział może organizować dowolną liczbę przeglądów w zależności od potrzeby i możliwości, decyzja w tej sprawie należy do
zarządu oddziału.

Psy na przegląd zgłaszane są przez hodowców na formularzu (załącznik nr 1), co umożliwia przygotowanie dokumentacji oraz weryfikację psów pod kątem ich prawa do przystąpienia do przeglądu.

IV. UWAGI KOŃCOWE

Sprawy nie ujęte w niniejszym „Zasadach” rozpatruje Zarząd Oddziału.

Regulamin wprowadzono na podstawie uchwały Zarządu Głównego z dnia 27.04.2020 r. ze zmianami uchwalonymi przez Zarząd Główny w dniu 22.05.2020 r.